Projekty

Aplikacje

Mapa dostępności stacji rowerów miejskich w Katowicach, City Bike Hack, 2.03.2019.

Gra memory do nauki statystyki

Gra turowa z algorytmem sztucznej inteligencji - w ramach projektu GAMEINN: Opracowanie silnika sztucznej inteligencji w strategicznej grze ekonomicznej w celu urealnienia i udoskonalenia interakcji graczy z NPC

Aplikacja do szacowania modelu Faya-Herriota

Pakiety

openPoznan - otwarte dane na temat Poznania

Raporty

Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m. in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych

Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego

Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej

Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów (LAU 1)