Smog w Pszczynie a kierunek i siła wiatru

W poszukiwaniu związku pomiędzy stężeniem PM10 a wiatrem w Pszczynie.
Author

Łukasz Wawrowski

Published

February 18, 2020

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość powietrza jest także siła i kierunek wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej gromadzi takie dane w odstępach 10 minutowych i można je pobrać z tej strony dla wszystkich stacji. Dane archiwalne są w plikach .zip dla każdego miesiąca osobno. Pobrałem ręcznie 60 plików i je rozpakowałem, a następnie wczytałem je do R za pomocą poniższego skryptu.

library(tidyverse)
library(lubridate)

wczytaj_pliki <- function(nazwa){
 
 d <- read_csv2(str_c("wiatr/",nazwa), col_names = F) %>% 
  filter(X1==249180010) # stacja w Pszczynie
 
 return(d)
}

# kierunek wiatru

pliki_wiatr_kierunek <- str_c(sort(rep(str_c("B00202A_",2015:2019),12)),
               "_",sprintf("%02d",1:12),".csv")

wiatr_kierunek <- map_df(pliki_wiatr_kierunek, wczytaj_pliki)

wiatr_kierunek <- wiatr_kierunek %>% 
 select(data_time=X3, kierunek=X4) %>% 
 mutate(data=as_date(data_time),
     kierunek8=cut(x=kierunek, breaks = seq(from = 0, to = 360, by = 22.5), 
            labels = c("N", "NE", "NE", "E", "E", "SE", "SE", "S", 
                 "S", "SW", "SW", "W", "W", "NW", "NW", "N")))

# siła wiatru

pliki_wiatr_sila <- str_c(sort(rep(str_c("B00702A_",2015:2019),12)),
             "_",sprintf("%02d",1:12),".csv")

wiatr_sila <- map_df(pliki_wiatr_sila, wczytaj_pliki)

wiatr_sila <- wiatr_sila %>% 
 select(data_time=X3, sila=X4)

wiatr_kierunek_sila <- inner_join(wiatr_kierunek, wiatr_sila, by = "data_time")

Wynikowy zbiór danych zawiera 257484 obserwacji i 5 kolumn. Kierunek wiatru jest określany na planie koła w zakresie o 0° do 360°. Dobrze to obrazuje poniższy obrazek.

Na potrzeby analizy podzieliłem koło na 8 części po 45°, aby wyodrębnić najważniejsze kierunki wiatru.

wiatr_kierunek_sila %>% 
 count(kierunek8) %>% 
 mutate(kierunek8=fct_reorder(kierunek8, n)) %>% 
 ggplot(aes(x=kierunek8, y=n)) +
 geom_col(fill = "#6daaee") +
 coord_flip() +
 ylim(0,80000) +
 xlab("Kierunek wiatru") +
 ylab("Liczba pomiarów") +
 ggtitle("Liczba pomiarów kierunku wiatru - dane 10-minutowe") +
 labs(caption = "Łukasz Wawrowski - wawrowski.edu.pl") +
 theme_light() +
 theme(plot.caption = element_text(color = "grey80"))

W Pszczynie wiatr najczęściej wieje z południowego-zachodu (SW). Na drugim i trzecim miejscu z podobnym rezultatem jest wiatr zachodni (W) i wschodni (E). Najrzadziej doświadczany jest wiatr północny.

Na potrzeby analizy smogu dane dotyczące wiatru musiały zostać zagregowane do danych dziennych. W tym celu obliczyłem liczbę pomiarów kierunku wiatru każdego dnia i dla każdego dnia wybrałem ten dominujący. Jeśli jakiegoś dnia dwa kierunki występowały tyle samo razy to wybierałem ten, który wiał silniej w odniesieniu do mediany.

wiatr_kierunek_sila_dzien <- wiatr_kierunek_sila %>% 
 group_by(data,kierunek8) %>% 
 summarise(n=n(),
      sila_med=median(sila)) %>% 
 group_by(data) %>% 
 top_n(1,n) %>% 
 top_n(1,sila_med) %>% 
 ungroup()
`summarise()` has grouped output by 'data'. You can override using the
`.groups` argument.

Rezultatem jest zbiór zawierający 1815 obserwacji. Sprawdźmy czy zmienił się rozkład występowania kierunku wiatru.

wiatr_kierunek_sila_dzien %>% 
 count(kierunek8) %>% 
 mutate(kierunek8=fct_reorder(kierunek8, n)) %>% 
 ggplot(aes(x=kierunek8, y=n)) +
 geom_col(fill = "#6daaee") +
 coord_flip() +
 xlab("Kierunek wiatru") +
 ylab("Liczba pomiarów") +
 ggtitle("Liczba pomiarów kierunku wiatru - dane dzienne") +
 labs(caption = "Łukasz Wawrowski - wawrowski.edu.pl") +
 theme_light() +
 theme(plot.caption = element_text(color = "grey80"))

Nadal dominuje wiatr południowo-zachodni, natomiast nastąpiła zamiana na drugim i trzecim miejscu - wiatru zachodniego ze wschodnim. Także na ostatnich dwóch pozycjach kategorie są odwrotnie w porównaniu do pomiarów co 10 minut.

Zobaczmy jak analizowane zjawisko kształtowało się w czasie.

ggplot(wiatr_kierunek_sila_dzien, aes(x=data, y=sila_med, color=kierunek8)) +
 geom_point() +
 scale_color_discrete(name = "Kierunek wiatru") +
 xlab("Data") +
 ylab("Mediana siły wiatru (w m/s)") +
 ggtitle("Siła i kierunek wiatru w latach 2015-2019") +
 labs(caption = "Łukasz Wawrowski - wawrowski.edu.pl") +
 theme_light() +
 theme(legend.position = "bottom",
    plot.caption = element_text(color = "grey80")) +
 guides(col = guide_legend(nrow = 1))

Można zauważyć, że zimą wiatr wieje silniej niż w pozostałej części roku. Wśród wysokich wartości dominuje kierunek południowo-zachodni i zachodni.

W następnej kolejności zestawimy te dane ze stężeniem pyłów PM10.

pm10_wiatr <- inner_join(pm10_pszczyna, wiatr_kierunek_sila_dzien, by="data") %>% 
 filter(!is.na(pm10))

ggplot(pm10_wiatr, aes(x=sila_med, y=pm10, color=kierunek8)) +
 geom_point() +
 scale_color_discrete(name = "Kierunek wiatru") +
 xlab("Mediana siły wiatru") +
 ylab("Stężenie PM10") +
 ggtitle("Zależność pomiędzy stężeniem PM10 i siłą wiatru w latach 2015-2019")+
 labs(caption = "Łukasz Wawrowski - wawrowski.edu.pl") +
 theme_light() +
 theme(legend.position = "bottom",
    plot.caption = element_text(color = "grey80")) +
 guides(col = guide_legend(nrow = 1))

Na wykresie nie jest widoczna silna współzależność. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy tymi zmiennymi wynosi \(r=-0,22\), co oznacza, że pomiędzy siłą wiatru a stężeniem PM10 występuje słaba ujemna zależność. Także w przypadku kierunku wiatru nie można zidentyfikować wzorca zależności. Wysokie stężenie PM10 występuję dla wiatru z kierunku południowo-zachodniego (SW), wschodniego (E), a także północno-wschodniego (NE).

W kolejnym kroku zestawimy indeks jakości powietrza z kierunkiem wiatru.

table(pm10_wiatr$indeks, pm10_wiatr$kierunek8) %>% knitr::kable()
N NE E SE S SW W NW
bardzo dobry 1 9 11 1 11 133 90 28
dobry 5 96 187 14 74 336 149 76
umiarkowany 7 28 72 1 14 89 22 27
dostateczny 4 12 38 1 4 62 9 9
zły 3 5 27 0 3 30 4 3
bardzo zły 3 8 30 0 4 30 5 4

Najwięcej dni ze złym i bardzo złym indeksem powietrza występowało razem z wiatrem wschodnim (E) i południwo-zachodnim (SW), co jest związane z faktem, że wiatr z tych kierunków najczęściej występował w Pszczynie. Powyższe dane zestawimy także w postaci względnej.

round_preserve_sum <- function(x, digits = 0) {
 up <- 10 ^ digits
 x <- x * up
 y <- floor(x)
 indices <- tail(order(x-y), round(sum(x)) - sum(y))
 y[indices] <- y[indices] + 1
 y / up
}

pm10_wiatr %>% 
 count(indeks, kierunek8) %>% 
 group_by(indeks) %>% 
 mutate(proc=round_preserve_sum(n/sum(n)*100),
     proc_label=ifelse(proc > 0, proc, NA)) %>% 
 ggplot(aes(x=indeks, y=proc, fill=kierunek8)) +
 geom_col() +
 geom_text(aes(label = proc_label), position = position_stack(0.5)) +
 scale_fill_discrete(name = "Kierunek wiatru") +
 xlab("Indeks jakości powietrza") +
 ylab("Odsetek dni (w %)") +
 coord_flip() +
 ggtitle("Udział kierunku wiatru w ramach indeksu powietrza") +
 labs(caption = "Łukasz Wawrowski - wawrowski.edu.pl") +
 theme_light() +
 theme(legend.position = "bottom",
    plot.caption = element_text(color = "grey80")) +
 guides(fill = guide_legend(nrow = 1))

Na rysunku można zauważyć, że bez względu na indeks jakości powietrza największy odsetek stanowi wiatr wiejący z południowego-zachodu (SW), a na drugim miejscu jest wiatr wschodni (E). Jedynie w przypadku bardzo dobrego poziomu jakości powietrza na drugim miejscu znajduje się wiatr zachodni (W).

Niniejsza analiza nie pozwala w sposób jednoznaczny powiązać jakości powietrza z kierunkiem wiatru. Być może analiza bardziej szczegółowych danych na temat pyłów pozwoliłaby lepiej zbadać ten wpływ.