Najpopularniejsze imię wśród papieży

Ilościowa analiza imion papieży na podstawie danych z Wikipedii.
Author

Łukasz Wawrowski

Published

November 9, 2017

W ostatnim czasie zastanawiałem się, które imię było najczęściej wybierane przez papieży. Jako przeciętny śmiertelnik potrafię wymienić 6 ostatnich papieży i na tej podstawie stwierdzam, że dużą popularnością cieszyło się na pewno imię Jan oraz Benedykt. Do ustalenia rankingu imion papieży wykorzystam R oraz dane z wikipedii.

Lista papieży dostępna jest w postaci tabel html w podziale na kolejne wieki naszej ery. Do pobrania zawartości tych tabel najlepszy będzie pakiet rvest. Oprócz niego ładuje także pakiet tidyverse.

library(tidyverse)
library(rvest)

wiki <- "https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczet_papie%C5%BCy"

tmp <- wiki %>%
 read_html %>%
 html_nodes("table")

Na stronie zidentyfikowano 24 tabele - w 21 znajdują się dane na temat papieży. XX wiek poprzedza tabela zawierająca informację o tym, że papieżowi przysługuje tytuł Suweren Państwa Watykańskiego. Dwie ostatnie tabele to stopka strony. W związku z powyższym wybieram tylko tabele zawierające interesujące mnie dane.

popes_list <- map(tmp, function(x) html_table(x, fill=T, header = T))
popes_list <- popes_list[-20]
popes_list <- popes_list[-22]
popes_list <- popes_list[-22]

Imię danego papieża do XI wieku znajdowało się w drugiej kolumnie tabeli, natomiast później dodano do tabel także herb, przez co imię przesunięto do trzeciej kolumny. Wybierając imiona papieży trzeba wziąć to pod uwagę.

popes_names <- map(popes_list, function(x) x[,2]) %>% 
 bind_rows()

names(popes_names)=paste0("papiez",1:3)

popes_names <- popes_names %>% 
 mutate_all(str_replace_na, replacement="") %>% 
 mutate(papiez=str_c(papiez1,papiez2,papiez3))

Pobieżna analiza imion papieży na stronie wikipedii może zasygnalizować kilka problemów, które utrudniają uzyskanie obiektu zawierającego wyłącznie imię i numer papieża. W tabelach umieszczono antypapieży, którzy nie są obiektem naszego zainteresowania. Ponadto przy niektórych imionach pojawia się skrót zakonu benedyktynów: OSB. Także kolejne przypisy zostały umieszone obok wybranych imion. Możemy się także dowiedzieć, że papież Benedykt IX papieżem zostawał trzykrotnie, za trzecim razem “(…) przy pomocy entuzjastycznego ludu i łapownictwa.”. Ostatnią zmianą jaką należy przeprowadzić jest traktowanie imienia Jan Paweł jako jednego. Wszystkie te operacje można wykonać wykorzystując wyrażenia regularne.

popes_names_clean <- popes_names %>%
 # wyrzucenie antypapieży
 filter(papiez != "",
     !grepl("Antypapież",papiez)) %>%
 # usunięcie OSB
 mutate(papiez=gsub("OSB", "", papiez),
     # usunięcie przypisów
     papiez=gsub("\\[.*", "", papiez),
     # usunięcie wyrażenia "po raz ..."
     papiez=gsub("Po raz.*", "", papiez),
     # Jan Paweł jako jedno imię
     papiez=gsub("Jan Paweł", "JanPaweł", papiez)) %>%
 distinct() %>%
 separate(papiez, into = c("name", "number", "adds"), remove = F)

Tym sposobem uzyskaliśmy zbiór 267 imion papieży, a w osobnych kolumnach samo imię, numer oraz dodatkowe przydomki (trzech papieży miało przydomek Wielki). Na podstawie tak przygotowanego zbioru możemy przedstawić najczęściej występujące imiona papieży.

namesFreq <- popes_names_clean %>%
 count(name)

filter(namesFreq, n > 4) %>%
 ggplot(., aes(x=reorder(name, -n), y=n)) + 
 geom_col() + 
 coord_flip() +
 xlab("Wybrane imię") + ylab("") +
 theme_light()

Najczęściej wybierane imię to Jan - 21 razy (po Janie XV był od razu Jan XVII, a po Janie XIX, Jan XXI), na drugim miejscu Benedykt (17 razy) wyprzedzający Grzegorza (16 razy). Za podium znajduje się Klemens, Innocenty, Leon, Pius i Stefan. Imion występujących tylko raz w ciągu ostatnich 2000 lat było 44, a wśród nich m.in. Anaklet, Eleuteriusz, Hormizdas czy Zefiryn - można się inspirować.

Kod w jednym kawałku dostępny jest na githubie.